Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

In deze evaluatie staat het consortiumbeleid van de Hartstichting centraal. Ook is gekeken naar de rol van de onderzoeksagenda en de samenwerking met de DCVA. In de evaluatie komen drie onderwerpen aan de orde: de wetenschappelijke en de maatschappelijke impact en de toekomstbestendigheid van het consortiumbeleid.

Hoe is de evaluatie tot stand gekomen?

De evaluatie is gebaseerd op interviews en werksessies met onderzoekers van verschillende consortia, zowel consortia die door de Hartstichting gefinancierd zijn als onderzoekers buiten die consortia, leden van verschillende adviescommissies en medewerkers van de Hartstichting. Daarnaast zijn twee digitale vragenlijsten gestuurd naar verschillende stakeholders, met name onderzoekers in het cardiovasculaire onderzoeksveld. De evaluatie is aanvullend ondersteund met een bibliometrische analyse door het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS).

Hoe is de evaluatiecommissie samengesteld?

Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke evaluatiecommissie onder voorzitterschap van cardioloog en onderzoeker, en tevens voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad, Arend Mosterd en begeleid door een externe secretaris van organisatieadviesbureau SeederDeBoer. De commissie bevat naast wetenschappers diverse experts op het gebied van valorisatie en implementatie en vertegenwoordigers van patiënten en eindgebruikers van de resultaten van onderzoek.  

 • Leden van de commissie

  • Arend Mosterd, voorzitter (Meander Medisch Centrum), voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad (WAR);

  • Marcel Levi (NWO), voorzitter International Scientific Advisory Committee (ISAC);

  • Ashwand Prahladsingh (Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie), voorzitter Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK);

  • Annette Neele (Amsterdam UMC), preklinisch cardiovasculair wetenschapper;

  • Wiro Niessen (Erasmus MC), wetenschapper, betrokkenheid bij Open Science & Infrastructuur;

  • Linda Daniels-van Saase (Patiëntenfederatie Nederland), patiëntenperspectief en kennis van Nederlands zorglandschap;

  • Paul Wesselink (Innovate2Change), ervaringsdeskundig lid van de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK);

  • Carlijn Bouten (TU/e), translationeel cardiovasculair/technisch wetenschapper, betrokken bij verschillende onderzoeksfinanciers;

  • Gerard Pasterkamp (UMC Utrecht), translationeel cardiovasculair wetenschapper;

  • Karin Sipido (KU Leuven), internationaal cardiovasculair wetenschapper, voormalig lid ISAC;

  • Emil Pot (Oncode Institute), valorisatie, bedrijfsleven;

  • Anke ter Horst (SeederDeBoer), externe Secretaris, managing consultant.

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de evaluatie?

Het evaluatierapport trekt drie hoofdconclusies met bijbehorende aanbevelingen:

 • Het onderzoeksbeleid van de Hartstichting leidt tot een breder en meer multidisciplinair onderzoeksveld, wat zich uit in excellent onderzoek met invloedrijke publicaties, meer kennisuitwisseling, gerichte samenwerking binnen consortia, kortere lijnen tussen onderzoekers en veel kansen voor jong en veelbelovend talent.
  Aanbeveling: ga door met financieren van landelijke samenwerkingsverbanden​; 

 • Belangrijke rollen voor de Hartstichting zijn die van financier en agendasetter.
  Aanbeveling: maak een nieuwe onderzoeksagenda en stel vooraf vast wanneer je de agenda herijkt; 

 • Valorisatie en implementatie krijgen aandacht in het onderzoeksveld, maar er is meer nodig voor maatschappelijke impact.
  Aanbeveling: stimuleer het opstellen van een valorisatieplan, de weg van onderzoek naar praktijk, en neem de eindgebruiker daar goed in mee.  

Per onderdeel van de evaluatie trekt het evaluatierapport de volgende conclusies met bijbehorende aanbevelingen:

Wetenschappelijke impact

 • Conclusie: de door de Hartstichting gefinancierde onderzoeken zijn internationaal toonaangevend, er is meer samenwerking en minder concurrentie;

 • Aanbevelingen: organiseer meer interactie tussen de consortia, voer meer regie op het talentbeleid, creëer meer ruimte voor het opnemen van innovatieve ideeën en talenten in consortia en help onderzoekers ook internationaal zichtbaar te zijn;

Maatschappelijke impact

 • Conclusie: door het beleid van de Hartstichting is er nu meer aandacht voor valorisatie en implementatie. De Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) van de Hartstichting wordt gewaardeerd en heeft een vaste plek in de beoordeling van onderzoek. Echter, bij de uitvoering van onderzoek worden patiënten en eindgebruikers nog onvoldoende betrokken. Diverse consortia hebben bijgedragen aan kennis die inmiddels in medische richtlijnen is opgenomen. Bijvoorbeeld op het gebied van beroerte en boezemfibrilleren. Twee onderwerpen die ook op de onderzoeksagenda staan;

 • Aanbevelingen: verwacht meer en versterk de inzet op de valorisatie en implementatie van onderzoek, versterk de betrokkenheid van patiënten en andere eindgebruikers in consortia en durf ook te stoppen met consortia die onvoldoende opleveren;

Toekomstbestendigheid

 • Conclusie: het consortiumbeleid van de hartstichting is toekomstbestendig. Keuzes zijn nodig omdat de financieringsbehoefte groter is dan de budgettaire mogelijkheden, waarbij een goede balans tussen de diverse financieringsvormen gevonden moet worden;

 • Aanbevelingen: treed meer op als sparringpartner van consortia en onderzoekers, verhelder de rollen en taken van de DCVA en die van de Hartstichting, zorg voor meer transparantie en communiceer meer en persoonlijker over gemaakte keuzes, besteed aandacht aan de positie van mid career-onderzoekers en presenteer landelijke onderzoeksprogramma's in binnen én buitenland.

Wat gaat de Hartstichting met de aanbevelingen doen?

De Hartstichting kan niet alleen met de aanbevelingen aan de slag. Graag gaan we samen met onze raden en met de onderzoekers in consortia en daarbuiten aan de slag om recht te doen aan de aanbevelingen.  

Wat kan de Hartstichting doen? 

 • In gesprek met onze wetenschappelijke en maatschappelijke adviseurs en met de DCVA bepalen hoe en met welke aanbevelingen we als eerste aan de slag gaan;

 • Samen met onderzoekers, artsen, patiënten, vrijwilligers en donateurs de huidige onderzoeksagenda doorontwikkelen zodat we vanaf 2024 met een nieuwe inspirerende hart- en vaatagenda kunnen werken;

 • Samen met de partners van de DCVA de onderlinge rolverdeling scherper definiëren en uitdragen;

 • Samen met de Wetenschappelijke Adviesraad, de CMK en de ISAC het consortiumbeleid, concreet de consortiumfinanciering en het Impuls Programma, herijken op basis van de inzichten uit deze evaluatie. Dit leidt tot een aangepast consortiumfinancieringsprogramma en voorwaarden voor verlenging;

 • Over het financieringsbeleid en de balans tussen nieuwe consortia en voortzetten van bestaande consortia gaan we in gesprek met de DCVA en de Wetenschappelijke Adviesraad van de Hartstichting.

Wat kunnen onderzoekers doen?  

 • Heb je in lijn met de aanbevelingen in de evaluatie concrete suggesties voor wat beter kan in het consortiumbeleid: neem contact op;

 • Help mee door in DCVA-verband in gesprek te gaan over samenwerkingsmogelijkheden tussen consortia;

 • Betrek jonge en mid career-onderzoekers bij het talentenprogramma van het consortium en gebruik de ontwikkelde handreiking;

 • Help de Hartstichting communiceren over je onderzoek door resultaten, publicaties en interessante bijeenkomsten aan ons door te geven. Publiekscommunicatie en samenwerken dragen bij aan het ophalen van financiering en zijn essentieel voor de toekomstbestendigheid van ons beleid; 

 • Verdiep je in de mogelijkheden voor valorisatie en implementatie van resultaten uit je eigen consortium. Wil je hulp of even sparren? Neem contact op met je contactpersoon.

Zelf het rapport lezen?

Je kunt het rapport Gezondheid door synergie hier downloaden.