Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Met netwerkzorg zoveel mogelijk mensen met atriumfibrilleren en hartfalen vroeg opsporen en optimaal behandelen; met dat doel starten de Hartstichting en ZonMw de thematische samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. De twee partijen hebben daartoe vorige week een overeenkomst ondertekend.

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek moet ervoor zorgen dat eerste, tweede en derdelijns zorgverleners de zorg rondom atriumfibrilleren en hartfalen in de regio meer integraal gaan aanbieden. Een landelijke ondersteuningsstructuur gaat de regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het implementeren van de regionale transmurale afspraken ten aanzien van screening en behandeling. Op deze manier komt de patiënt in contact met díe zorgverlener die op dat moment het beste bijdraagt aan zijn of haar zorgbehoefte.

Kansrijke samenwerking Hartstichting en ZonMw

Beide organisaties benadrukken het gedeelde belang van deze thematische samenwerking. Rebecca Abma-Schouten, manager onderzoek en zorginnovatie van de Hartstichting licht toe: “Atriumfibrilleren en hartfalen zijn twee van de meest voorkomende hartziekten in Nederland, die gepaard gaan met een enorme ziektelast. Om deze ziektelast te verlagen is vroege opsporing en optimale behandeling essentieel. Dit is dan ook als een van de topprioriteiten benoemd op de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Met Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek stimuleren we samen met ZonMw integrale en duurzame regionale samenwerking. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat hartfalen en boezemfibrilleren vroeg worden herkend en optimaal behandeld.”

Netwerkzorg optimaliseren

Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) werkt in opdracht van het ministerie van VWS aan het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Voorkomen van onnodig dure of overbodige zorg en het verplaatsen van zorg naar dichter bij huis. Vervangen van bestaande zorg door nieuwe en andere vormen van zorg, zoals e-health.

ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis ziet mooie kansen om samen met de expertise van de Hartstichting ook voor patiënten met hart- en vaatziekten de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. “We ondersteunen de verschillende betrokken zorgverleners in de regio bij het optimaliseren en verduurzamen van de samenwerking rondom deze specifieke patiënten. De opgedane kennis en ervaring uit de regio’s wordt verzameld en weer breed gedeeld. Zo kunnen we een enorm verschil maken. Denk aan patiënten met hartfalen die in stabiele periodes onder controle zijn bij de huisarts en met hun beperkte energie niet naar het ziekenhuis hoeven. Of mensen met atriumfibrilleren waarvan het hartritme thuis geregistreerd kan worden terwijl een specialist in het ziekenhuis meekijkt.”

Landelijke Impuls Hartzorg

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek initieert in eerste instantie twee vormen van ondersteuning:

  • Landelijke Impuls Hartzorg

    De Landelijke Impuls Hartzorg, gefaciliteerd vanuit de Hartstichting, heeft tot doel een duurzame landelijke ondersteuningsstructuur op te zetten die regio’s stimuleert en begeleidt bij het regionaal vormgeven en implementeren van netwerkzorg op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen. De Landelijke Impuls heeft ook tot doel kennisdeling tussen de regio’s onderling en landelijk te faciliteren en te stimuleren en het proces en de uitkomsten op o.a. de kwaliteit van patiëntenzorg te evalueren.
  • Regio-Impuls Hartzorg

    De Regio-Impuls Hartzorg, een subsidie uitgezet vanuit het ZonMw programma JZOJP, heeft als doel regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het implementeren van regionale transmurale afspraken die moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen en atriumfibrilleren.

Samenwerking in de Dutch CardioVascular Alliance

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een Thematische Samenwerking tussen het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA hebben eenentwintig onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. Sinds 2020 werken ZonMw, de Hartstichting, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en patiëntenvereniging Harteraad binnen de DCVA samen aan het opzetten van een programma om netwerkzorg in de cardiologie landelijk te realiseren.

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.