Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Gezondheidsinnovatie

De Hartstichting brengt innovaties voor een gezond hart verder

De Hartstichting brengt innovaties voor een gezond hart verder

Meer en betere praktische toepassingen van innovatieve ideeën in de gezondheidszorg en gezondheidspreventie op het gebied van hart- en vaatziekten; gezondheidsinnovatie. De Hartstichting wil innovaties voor een gezond hart versnellen en heeft een innovatiekompas ontwikkeld. Met dat gereedschap in de hand zetten we in op het starten en versnellen van innovatieprojecten, passend binnen de visie en de missie van de Hartstichting.   

Het toepassen van innovatieve technologie en het aangaan van vernieuwende samenwerkingsverbanden kunnen een belangrijke sleutel zijn in de stap van kennis naar praktijk. Echter in de wereld van onderzoek en zorg zien we vaak een gat tussen kennis en praktijk. Ideeën waarvan we weten dat die enorm veel impact hebben, worden nog niet breed gebruikt en toegepast.

Wat betekent gezondheidsinnovatie voor ons?

Voor de Hartstichting is gezondheidsinnovatie de geslaagde toepassing van nieuwe ideeën of nieuwe invoering van bestaande ideeën met een positief effect op de hart- en vaatgezondheid van mensen. Bij gezondheidsinnovatie gaat het er om te zorgen dat relevante kennis zo snel mogelijk tot praktische oplossingen met een groot bereik voor patiënten leidt. Gezondheidsinnovaties kunnen van technische aard zijn (bijvoorbeeld door met slimme horloges een hartstilstand te detecteren, met slimme data-analyse risicofactoren eerder op te sporen en hulpmiddelen om zorg steeds meer op de juiste plek aan te bieden) en van sociale aard (bijvoorbeeld loop-, ren- en dieetmaatjes of coaching op afstand). Een gezondheidsinnovatie is voor de Hartstichting van belang als het bijdraagt aan het verlagen van de ziektelast en helpt om het hart gezond te houden.

Innovatiekompas: waar innovatie nodig is

De Hartstichting heeft vier ontwikkelingsgebieden geïdentificeerd voor gezondheidsinnovatie, die aansluiten bij de doelen van de Hartstichting en waarin de Hartstichting een doorslaggevende rol wil spelen. Door in kaart te brengen wat er nodig is, partijen bij elkaar te brengen en het proces als geheel te versnellen. Dit is het innovatiekompas van de Hartstichting, dat richting geeft aan de innovatieprojecten die de Hartstichting steunt. In deze vier gebieden willen wij de gezondheidsinnovatie gaan bevorderen:

 • hartzorg op de juiste plek en waar mogelijk op afstand;
 • waar acute zorg nodig is: slimmer en sneller starten; 
 • makkelijker en eerder opsporen van hart- en vaatziekten;
 • risicogroepen en patiënten blijven gemakkelijk en slim gezond.

In de vier ontwikkelingsgebieden zijn de volgende twee succesfactoren steeds van belang:

 • waarde voor de patiënt;
 • het gebruik van gezondheidsdata.

Het innovatiekompas blijft in beweging en volgt de voortgang van de Hartstichting in het uitvoeren van haar strategie en het bereiken van de doelen in haar missie, wetenschappelijke doorbraken en de ontwikkelingen van actuele en relevante trends in de maatschappij.

Waaraan moet een innovatie volgens ons voldoen?

Een gezondheidsinnovatie is interessant voor ons innovatiekompas, als is voldaan aan het grootste deel van de volgende voorwaarden:

 • een positief effect op gezondheid van hart en vaten;
 • impact op het verminderen van de ziektelast en verbeteren van levenskwaliteit;
 • helpt nieuwe relevante kennis snel in de praktijk brengen en breed toegankelijk maken;
 • haalbaar en realistisch;
 • duurzaam en toekomstbestendig;
 • duidelijk beeld van partners en implementatieroute.

Heb je een innovatief, implementatiegericht idee dat aan deze voorwaarden voldoet?
Dan horen we hier graag meer over! Meld je idee bij ons innovatieloket.

Naar het innovatieloket

Waarom vinden we het belangrijk om bij te dragen aan gezondheidsinnovatie?

Als we niets doen, stijgt het aantal mensen met chronische hart- en vaatziekten van 1,55 miljoen in 2019 naar 1,9 miljoen in 2030. Tegenover deze trend staat de snelle opkomst van technische mogelijkheden. We kunnen mensen soms op afstand, soms met behulp van data, soms met slimme tools of apparaten sneller opsporen en eerder helpen. Daarom wil de Hartstichting als verkenner, verbinder en versneller zorgen dat innovaties bijdragen aan de gezondheid van Nederland. Onze ambitie is om, onder meer door innovatie, de stijging van de ziektelast te halveren in 2030. In de eerste plaats doen we dat door te blijven doen wat we al doen: goed onderzoek financieren, allianties aangaan met relevante maatschappelijke partners, stimuleren van het ontstaan van een landelijk netwerk van AED’s en het voeren van campagnes om een te hoge bloeddruk of hartfalen vroeg te herkennen. Maar dan? Hoe kunnen we zorgen dat we zeker weten dat zoveel mogelijk van die sociale en technische innovaties, mensen helpen om gezonder te leven of, als ze ziek zijn, daar zo min mogelijk last van te ondervinden? Goed kijken naar innovatie past bij ons onderzoeksbeleid en daar waar de stap van idee naar praktijk nog onvoldoende gemaakt wordt, kunnen en willen wij een rol spelen.

Welke rol wil de Hartstichting in gezondheidsinnovatie spelen?

Vanouds staat de Hartstichting al bekend als financier van onderzoek, waarbij we de rol op ons nemen van verkenner, verbinder en versneller. Op het gebied van innovatie, als onderdeel van ons onderzoeksbeleid, gaan we kijken wat we kunnen versterken. Dat doen we met dezelfde rollen.

 • Verkenner: we verkennen de urgentie van innovatie binnen de thema’s en ziektebeelden die wij al als belangrijk hebben vastgesteld, agenderen inhoudelijke vraagstukken en vragen aandacht voor gezondheidsinnovaties die de markt of de overheid nog niet of onvoldoende oppakken;
 • Verbinder: omdat innovatie een kwestie is van lange adem willen we een betrouwbare partner zijn en vanuit onze maatschappelijke positie duurzame samenwerkingen opbouwen en partners activeren, innovators bij elkaar brengen en een podium bieden;
 • Versneller: dit alles moet leiden tot het vergroten en versnellen van kansrijke innovaties. De Hartstichting zet hiervoor als co-financier en partner in programma’s en allianties niet alleen haar financiële middelen, maar ook haar menskracht, kennis, data, relatienetwerk en merkkracht in. Successen gaan we verzilveren en helder verder vertellen.

Zo stellen we ons op als innovatiepartner en brengen we samen met huidige en toekomstige partners gezondheidsinnovaties voor zo veel mogelijk mensen dichterbij.

Wat willen we in die rol als innovatiepartner als eerste gaan aanpakken?

In de komende jaren gaan we met onze partners vanuit de strategie en de missie van de Hartstichting innovatieprojecten en -initiatieven in gang zetten met behulp van het zorginnovatieprogramma. Daarbij besteden we aandacht aan de manier waarop we concrete verandering in de zorgpraktijk kunnen bewerkstelligen en onderzoeken we het effect van die implementatie.

Hoe sluiten deze projecten aan bij andere initiatieven van de Hartstichting?

Alles wat de Hartstichting doet (voorlichtingscampagnes, onderzoeksbeleid, beleidsbeïnvloeding, het vormen van samenwerkingsprogramma’s) is erop gericht om de stijging van de ziektelast tegen te gaan. Zo is het bevorderen van innovatie en het sneller naar de patiënt brengen van oplossingen onderdeel van ons onderzoeksbeleid. Gezondheidsinnovatie speelt in al die onderdelen een rol. Met het zorginnovatie programma maken we de weg van innovatie naar patiënt korter en sneller door versnelde implementatie.

Idee? Ga naar het innovatieloket

Heb je een innovatief, implementatiegericht idee dat goed aansluit bij onze visie op innovatie? Ga naar ons innovatieloket en lees wat de Hartstichting voor je kan betekenen.

Naar het innovatieloket

Lees meer over dit onderwerp

Programma Hartstilstand zonder getuigen

Programma Hartstilstand zonder getuigen

Innovatie-expert Lucien Engelen: “Wetenschappers hebben de nieuwste kennis, zorgprofessionals kennen de huidige situatie en signaleren nieuwe kansen. We hebben jullie hard nodig!”

Innovatie-expert Lucien Engelen: “Wetenschappers hebben de nieuwste kennis, zorgprofessionals kennen de huidige situatie en signaleren nieuwe kansen. We hebben jullie hard nodig!”

Innovatieloket

Innovatieloket