Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Goed onderzoek

Goed onderzoek

Goed onderzoek

De Hartstichting investeert in goed wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan onze ambitie: een steeds lagere ziektelast. Maar wat verstaan we onder goed onderzoek?

Goed onderzoek heeft een positieve impact op de maatschappij en de levens van hart- en vaatpatiënten. We zien onszelf dan ook niet zozeer als een financier van onderzoek, maar als een financier van oplossingen voor hart- en vaatziekten. 

Valorisatie

We vinden het belangrijk dat onderzoekers al in hun onderzoeksvoorstel aangeven hoe hun resultaten uiteindelijk bij de patiënt terechtkomen. Een goed voorstel bevat, als het ook maar even mogelijk is, plannen voor valorisatie. Wat zijn bijvoorbeeld je vervolgstappen voor klinisch onderzoek, het oprichten van een bedrijf of het aantrekken van investeerders? Daarbij is het ook belangrijk alvast na te denken over intellectueel eigendom.

> Lees meer over valorisatie

Implementatie

Ook een implementatieplan - hoe gaan zorgprofessionals in de toekomst de resultaten toepassen? - is een belangrijk onderdeel van een onderzoeksvoorstel. Bij het uitvoeren van deze plannen sta je er als onderzoeker uiteraard niet alleen voor. De Hartstichting is namelijk niet alleen financier, maar ook een actieve partner. We ondersteunen je graag met onze kennis, ons netwerk en andere middelen die ons ter beschikking staan. 

> Lees meer over implementatie

Maatschappelijke kwaliteit

De Hartstichting legt onderzoeksvoorstellen niet alleen voor aan de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), maar ook aan de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK). Zodoende waarborgen we de positieve maatschappelijke impact van door ons gefinancierd onderzoek.

> Lees meer over maatschappelijke kwaliteit

Goed gebruik van data en infrastructuur

We vinden het belangrijk dat goede data niet verloren gaat en dat het maximale eruit wordt gehaald. Vaak is die data verzameld met medewerking van patiënten. Dat maakt het extra belangrijk om zoveel mogelijk data te verzamelen en deze data ten volle te benutten. Daarom zetten we ons actief in voor het verbeteren van de onderzoeks-infrastructuur. Zo zorgen we dat de data die ten grondslag hebben gelegen aan goed onderzoek niet alleen ten gunste komen van dat ene onderzoek, maar ook door andere onderzoekers gebruikt kunnen worden.

Om dat mogelijk te maken, verwachten we van onze onderzoekers dat zij bijdragen aan het registreren van patiëntgegevens en het zo toegankelijk mogelijk publiceren van hun resultaten. Ook hebben we ons hard gemaakt voor de oprichting van de Nederlandse Hartregistratie (NHR).

> Lees meer over data en infrastructuur

Dierproeven

Goed onderzoek houdt natuurlijk rekening met belangrijke maatschappelijke thema's, zoals dierproeven.

> Lees meer over dierproeven

Medicijnkosten

Ten slotte houdt goed onderzoek natuurlijk rekening met de uiteindelijke kosten van medicijnen en medische apparatuur die op basis van het onderzoek worden ontwikkeld.

> Lees meer over medicijnkosten