Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Van kennis naar praktijk

In de wereld van onderzoek en zorg zien we vaak een gat tussen kennis en praktijk. Ideeën waarvan we weten dat die enorm veel impact hebben, worden nog niet breed gebruikt en toegepast. Het toepassen van innovatieve technologie, en het aangaan van vernieuwende samenwerkingsverbanden, kunnen een belangrijke sleutel zijn in de stap van kennis naar praktijk.

Wat betekent gezondheidsinnovatie?

Voor de Hartstichting is gezondheidsinnovatie de geslaagde toepassing van nieuwe ideeën, of nieuwe invoering van bestaande ideeën, met een positief effect op de hart- en vaatgezondheid van mensen. Het gaat er om dat kennis zo snel mogelijk leidt tot praktische oplossingen met een groot bereik voor patiënten.

We onderscheiden twee vormen:

 • Innovaties van technische aard.
  Bijvoorbeeld een slim horloge dat een hartstilstand kan detecteren, het eerder opsporen van risicofactoren met slimme data-analyse, hulpmiddelen om zorg steeds meer op de juiste plek aan te bieden.
 • Innovaties van sociale aard.
  Bijvoorbeeld loop-, ren- en dieetmaatjes of coaching op afstand.

Een gezondheidsinnovatie is voor de Hartstichting van belang als het bijdraagt een meetbare toename van de hartgezondheid van de Nederlandse samenleving.

Innovatiekompas

Om innovaties voor een gezond hart te starten en versnellen, hebben we een innovatiekompas ontwikkeld. Dit kompas geeft richting aan de innovatieprojecten die de Hartstichting steunt.

 • Ontwikkelingsgebieden

  In het kompas hebben we hebben vier ontwikkelingsgebieden voor gezondheidsinnovatie geïdentificeerd:

  • hartzorg op de juiste plek en waar mogelijk op afstand;
  • waar acute zorg nodig is: slimmer en sneller starten; 
  • makkelijker en eerder opsporen van hart- en vaatziekten;
  • risicogroepen en patiënten blijven gemakkelijk en slim gezond.

  Deze vier gebieden sluiten aan bij de doelen van de Hartstichting. Hierin wil de Hartstichting een doorslaggevende rol spelen door in kaart te brengen wat er nodig is, partijen bij elkaar te brengen en het proces als geheel te versnellen.

 • Succesfactoren

  In de vier ontwikkelingsgebieden zijn de volgende twee succesfactoren steeds van belang:

  • waarde voor de patiënt;
  • het gebruik van gezondheidsdata.
 • Voorwaarden

  Een gezondheidsinnovatie is interessant voor ons innovatiekompas, als het voldoet aan het grootste deel van de volgende voorwaarden:

  • een positief effect op gezondheid van hart en vaten;
  • impact op toename van de hartgezondheid van de Nederlandse samenleving;
  • helpt nieuwe relevante kennis snel in de praktijk te brengen en breed toegankelijk te maken;
  • haalbaar en realistisch;
  • duurzaam en toekomstbestendig;
  • duidelijk beeld van partners en implementatieroute.
 • Dit kompas blijft in beweging

  Dit innovatiekompas blijft in beweging. Het volgt de voortgang van de Hartstichting in het uitvoeren van haar strategie en het bereiken van de doelen in haar missie, maar ook wetenschappelijke doorbraken en de ontwikkelingen van actuele en relevante trends in de maatschappij.

Waarom vinden we het belangrijk om bij te dragen aan gezondheidsinnovatie?

Als we niets doen, stijgt het aantal mensen met chronische hart- en vaatziekten van 1,55 miljoen in 2019 naar 1,9 miljoen in 2030. Tegenover deze trend staat de snelle opkomst van technische mogelijkheden. We kunnen mensen soms op afstand, soms met behulp van data, soms met slimme tools of apparaten sneller opsporen en eerder helpen. Daarom wil de Hartstichting als verkenner, verbinder en versneller zorgen dat innovaties bijdragen aan de gezondheid van Nederland.

Onze ambitie is om, onder meer door innovatie, de hartgezondheid van de Nederlandse samenleving meetbaar toe te laten nemen in 2030. In de eerste plaats doen we dat door te blijven doen wat we al doen: goed onderzoek financieren, allianties aangaan met relevante maatschappelijke partners, stimuleren van het ontstaan van een landelijk netwerk van AED’s en het voeren van campagnes om een te hoge bloeddruk of hartfalen vroeg te herkennen.

Maar dan? Hoe kunnen we zeker weten dat zoveel mogelijk van die sociale en technische innovaties mensen helpen om gezonder te leven? Of als ze ziek zijn, daar zo min mogelijk last van te ondervinden? Goed kijken naar innovatie past bij ons onderzoeksbeleid en daar waar de stap van idee naar praktijk nog onvoldoende gemaakt wordt, kunnen en willen wij een rol spelen.

Welke rol wil de Hartstichting hierin spelen?

Vanouds staat de Hartstichting al bekend als financier van onderzoek, waarbij we de rol op ons nemen van verkenner, verbinder en versneller. Op het gebied van innovatie, als onderdeel van ons onderzoeksbeleid, gaan we kijken wat we kunnen versterken. Dat doen we met dezelfde rollen.

 • Verkenner: we verkennen de urgentie van innovatie binnen de thema’s en ziektebeelden die wij al als belangrijk hebben vastgesteld, agenderen inhoudelijke vraagstukken en vragen aandacht voor gezondheidsinnovaties die de markt of de overheid nog niet of onvoldoende oppakken;
 • Verbinder: omdat innovatie een kwestie is van lange adem, willen we een betrouwbare partner zijn en vanuit onze maatschappelijke positie duurzame samenwerkingen opbouwen en partners activeren, innovators bij elkaar brengen en een podium bieden;
 • Versneller: dit alles moet leiden tot het vergroten en versnellen van kansrijke innovaties. De Hartstichting zet hiervoor als co-financier en partner in programma’s en allianties niet alleen haar financiële middelen, maar ook haar menskracht, kennis, data, relatienetwerk en merkkracht in. Successen gaan we verzilveren en helder verder vertellen.

Zo stellen we ons op als innovatiepartner en brengen we samen met huidige en toekomstige partners gezondheidsinnovaties voor zo veel mogelijk mensen dichterbij.

Hoe sluiten deze projecten aan bij andere initiatieven van de Hartstichting?

Alles wat de Hartstichting doet (voorlichtingscampagnes, onderzoeksbeleid, beleidsbeïnvloeding, het vormen van samenwerkingsprogramma’s) is erop gericht om de hartgezondheid in Nederland te verbeteren. Zo is het bevorderen van innovatie en het sneller naar de patiënt brengen van oplossingen onderdeel van ons onderzoeksbeleid. Gezondheidsinnovatie speelt in al die onderdelen een rol. Met het zorginnovatie-programma maken we de weg van innovatie naar patiënt korter door versnelde implementatie.

Idee indienen?

Heb je een innovatief, implementatiegericht idee? En ben je benieuwd wat de Hartstichting daarin kan betekenen?