Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Lees de algemene voorwaarden verbonden aan financiering door de Nederlandse Hartstichting. Bekijk ze hieronder per onderwerp of download de PDF onderaan deze pagina.

 • 1. Definities

  1.1 Aanvraag: de beschrijving van het Onderzoeksproject waarvoor Financiering wordt aangevraagd, zoals ingediend door de Aanvrager.

  1.2 Aanvrager: de onderzoeker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Onderzoeksproject en krachtens een arbeidsovereenkomst is verbonden aan de Ontvanger.

  1.3 Financiering: het bedrag dat de Hartstichting bereid is aan de Ontvanger ten behoeve van het Onderzoeksproject te financieren.

  1.4 Geoormerkte donatie: natuurlijk- of rechtspersoon die een significante financiële bijdrage doet in de vorm van een donatie aan de Hartstichting ten behoeve van het Onderzoeksproject.

  1.5 Kosten: alle kosten die redelijkerwijs toegerekend kunnen worden aan het genereren van revenuen op Resultaten, zoals bijvoorbeeld: patentkosten, licentiekosten, betaalde en niet te verrekenen BTW, valorisatiekosten voor de Instelling en vergoedingen voor een exploiterende partij, maar exclusief algemene overheadkosten van een Insteling.

  1.6 Netto- Revenuen: Revenuen minus de Kosten, voor zover deze positief zijn met een ondergrens van 500,-- euro.

  1.7 Onderzoekers: de Aanvrager en de andere bij het Onderzoeksproject betrokken onderzoekers.

  1.8 Onderzoeksproject: het onderzoeksproject op een gebied dat de aandacht van de Hartstichting heeft en nader is omschreven in de Aanvraag welke is goedgekeurd door de Hartstichting.

  1.9 Ontvanger: Rechtspersoon die de Financiering van de Hartstichting ontvangt ten behoeve van het Onderzoeksproject, tevens werkgever van de Aanvrager.

  1.10 Overeenkomst: De specifieke voorwaarden verbonden aan de Financiering van het Onderzoeksproject.

  1.11 Revenuen: de gerealiseerde opbrengsten die direct voortkomen uit het Onderzoeksproject en/of de exploitatie of (gedeeltelijke) vervreemding van de Onderzoeksresultaten, - waaronder begrepen maar niet beperkt tot - inkomsten uit licentieovereenkomsten, opbrengsten uit vervreemding van (delen van) de Onderzoeksresultaten en/of Intellectuele Eigendomsrechten en/of overige gerelateerde opbrengsten, zoals bijvoorbeeld dividend en winst bij exit.

  1.12 Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die de Hartstichting stelt aan de Ontvanger en aan de uitvoering van het Onderzoeksproject.

 • 2. Verlening Financiering

  2.1 De Aanvrager heeft in het kader van het Onderzoeksproject behoefte aan Financiering en de Hartstichting is bereid een deel van deze Financiering te verstrekken.

  2.2 Indien de Hartstichting besluit een Aanvraag te financieren, wijst de directie van de Hartstichting de Financiering voorlopig toe. De voorlopige toewijzing geeft een indicatie van de hoogte van het toe te wijzen bedrag aan. Aan de voorlopige toewijzing kunnen geen rechten worden ontleend.

  2.3 Nadat de Aanvrager aan alle voorwaarden zoals vermeld in de voorlopige toewijzing heeft voldaan, wijst de Hartstichting de Financiering definitief toe. De toewijzing van de Financiering wordt vastgelegd in een Overeenkomst alsmede de periode waarvoor de Financiering wordt verleend.

  2.4 De Hartstichting gaat niet eerder over tot uitkering van de Financiering dan nadat zij de door de Ontvanger ondertekende Overeenkomst heeft ontvangen.

  2.5 Uitbetaling van de Financiering door de Hartstichting aan de Ontvanger vindt in beginsel plaats in halfjaarlijkse termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze termijnen worden uitbetaald tot aan de eerstvolgende rapportage, volgens de in de Overeenkomst genoemde rapportagedata. De Hartstichting zal de rapportage gebruiken om te bepalen of de begroting overeenkomt met hetgeen daadwerkelijk is besteed en op basis daarvan, indien nodig, de termijnbetalingen aanpassen. Na goedkeuring van de rapportage worden de termijnbetalingen hervat. De laatste betaling zoals vastgesteld in de bijlage van de Overeenkomst vindt plaats nadat de eindrapportage is goedgekeurd door de Hartstichting.

 • 3. Aanvang van het Onderzoeksproject

  3.1 De Aanvrager stelt de Hartstichting vóór aanvang van het Onderzoeksproject op de hoogte van de startdatum van het Onderzoeksproject. Deze startdatum wordt opgenomen in de Overeenkomst.

  3.2 Indien de Aanvrager het Onderzoeksproject is gestart voor de startdatum, zoals genoemd in de Overeenkomst, dan heeft de Ontvanger geen recht op uitbetaling van de Financiering met terugwerkende kracht.

  3.3 Het recht op Financiering vervalt indien het Onderzoeksproject niet binnen zes maanden, na de datum van de voorlopige toewijzing, is gestart. Als blijkt dat de in de voorlopige toewijzing aangegeven uiterste startdatum niet wordt gehaald, is de Aanvrager verplicht dit zo spoedig mogelijk aan de Hartstichting te melden. In overleg met de Hartstichting kan de standaard periode van zes maanden eenmalig worden verlengd met maximaal drie maanden.

 • 4. Besteding van de Financiering

  4.1 Het Onderzoeksproject wordt uitgevoerd voor rekening en risico van de Ontvanger. De Ontvanger draagt alle kosten voor het Onderzoeksproject. De Hartstichting betaalt uitsluitend de in de Overeenkomst vermelde personele en overige kosten. De Hartstichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de overige direct of indirect aan het Onderzoeksproject toerekenbare kosten, noch voor enige kostenoverschrijdingen.

  4.2 Door de Hartstichting gefinancierde personen mogen gedurende de gefinancierde aanstellingsduur en -aanstellingspercentage geen werkzaamheden uitvoeren voor de Ontvanger buiten het kader van het Onderzoeksproject. Eventuele voorgenomen wijzigingen zoals in aanstellingsduur en aanstellingspercentage moeten vooraf bij de Hartstichting worden aangevraagd en kunnen uitsluitend met schriftelijke goedkeuring van de Hartstichting plaatsvinden. Indien wijzigingen plaatsvinden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Hartstichting, is zij gerechtigd de uitbetaalde Financiering terug te vorderen of verdere uitbetaling van de resterende Financiering stop te zetten voor zover deze aan de betreffende gefinancierde personeelsplaats is toegerekend.

  4.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hartstichting is het de Ontvanger niet toegestaan af te wijken van de kostenverdeling in personele- en overige kosten zoals vastgesteld in de Overeenkomst. Indien wijzigingen plaatsvinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hartstichting, is zij gerechtigd de Financiering terug te vorderen voor zover deze in afwijking van de kostenspecificatie is aangewend.

 • 5. Uitvoering van het Onderzoeksproject en rapportages

  5.1 De Onderzoekers voeren het Onderzoeksproject uit volgens het bij de aanvraag gevoegde, door de Hartstichting goedgekeurde werkplan.

  5.2 Bij de uitvoering van het Onderzoeksproject houden de Onderzoekers rekening met de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de Hartstichting en/of van door de Hartstichting ingeschakelde referenten en/of van de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK).

  5.3 Aanvrager moet een voornemen tot wijziging van het Onderzoeksproject onmiddellijk melden aan de Hartstichting. De Hartstichting zal zich, indien nodig, over de voorgenomen wijziging laten adviseren door een beoordelingscommissie en heeft de mogelijkheid de Financiering tijdelijk op te schorten. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie kan de Hartstichting de Financiering verminderen of stopzetten.

  5.4 De Aanvrager is verplicht om een of meerdere tussenrapportages op te stellen. Bij het te laat indienen van de gevraagde rapportages heeft de Hartstichting de mogelijkheid een deel van de betaling in te houden. De Hartstichting heeft de mogelijkheid om de betaling op te schorten totdat de rapportage is goedgekeurd. Bij een negatieve beoordeling van een tussenrapportage heeft de Hartstichting de mogelijkheid de Financiering van het Onderzoeksproject (gedeeltelijk) stop tezetten. De Hartstichting zal zich hierover voorafgaand laten adviseren door een beoordelingscommissie voordat zij een besluit hiertoe neemt.

  5.5 Indien er sprake is van een Geoormerkte donatie aan het Onderzoeksproject door een derde partij, is de Aanvrager verplicht jaarlijks een publieksvriendelijke rapportage met hierin de voortgang van het Onderzoeksproject op te stellen.

  5.6 De Aanvrager is verplicht een eindrapportage op te stellen. Bij het te laat indienen van de eindrapportage heeft de Hartstichting de mogelijkheid een deel van de betaling in te houden. Bij een negatieve beoordeling van de eindrapportage, heeft de Hartstichting de mogelijkheid een deel van de laatste betaling of zelfs de gehele laatste betaling niet te doen. De Hartstichting zal zich hierover voorafgaand laten adviseren door een beoordelingscommissie voordat zij een besluit hiertoe neemt.

  5.7 De Ontvanger is ervoor verantwoordelijk dat de Aanvrager de verplichtingen nakomt zoals beschreven in artikel 5.1 t/m 5.6.

  5.8 De Ontvanger garandeert dat de Aanvrager en de Onderzoekers het Onderzoeksproject uitvoeren volgens alle toepasselijke nationale en internationale regelingen en gedragscodes, waaronder mede begrepen de Gedragscode Goed Gebruik 2011, de Gedragscode Gezondheidsonderzoek en de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018. De Ontvanger garandeert dat hij in het bezit is van alle wettelijke vereiste autorisaties en documentatie, zoals de METC-, CCD- en CCMO-goedkeuringen en alle andere documenten die van belang zijn voor een goede uitvoering van het Onderzoeksproject.

 • 6. Wetenschappelijke publicaties en publiciteit

  6.1 Op verzoek van de Hartstichting werken de Ontvanger en de Aanvrager actief mee om het Onderzoeksproject in de publiciteit te brengen. De Hartstichting heeft het recht informatie die voortkomt uit een door haar gefinancierd Onderzoeksproject te allen tijde openbaar te maken. In overleg met de Hartstichting kan de openbaarmaking van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen worden uitgesteld tot na publicatie in een vaktijdschrift.

  De Hartstichting mag informatie uit goedgekeurde aanvragen, tussenrapportages en eindrapportages opnemen in haar onderzoeksinformatiesysteem en zij mag deze informatie openbaar maken, in overleg met de Aanvrager, onder meer via social media. Bij het verstrekken van deze informatie door de Aanvrager moet deze de IP belangen al in acht nemen, zoals omschreven in artikel 8.5.

  6.2 Alleen de wetenschappelijke publicaties waarin de resultaten van het Onderzoeksproject worden gepubliceerd en waarop de steun van de Hartstichting met het projectnummer staan vermeld, worden gebruikt voor het vaststellen en beoordelen van de wetenschappelijke kwaliteit van het gefinancierde Onderzoeksproject.

  6.3 Bij acceptatie van een artikel over een door de Hartstichting gesteund Onderzoeksproject door een wetenschappelijk tijdschrift, dient het artikel direct aangeboden te worden aan de Hartstichting. De Hartstichting zal zo spoedig mogelijk en in overleg met de Ontvanger en Onderzoekers besluiten of zij naar aanleiding van de publicatie publiciteit zal zoeken.

  6.4 De resultaten, zowel positief als negatief, van het gefinancierde Onderzoeksproject moeten op nationaal en internationaal toegankelijke wijze worden gepubliceerd, met in acht name van het gestelde in artikel 7. Van elke publicatie moet direct na verschijning een exemplaar, bij voorkeur in PDF-formaat, worden gestuurd aan de Hartstichting.

  6.5 De Ontvanger verklaart bereid te zijn over het Onderzoeksproject te communiceren en om, in overleg en afstemming met de Hartstichting gezamenlijk fondsen te werven voor de Hartstichting. Doelen van communicatie zijn: wetenschapseducatie (het vertrouwd maken van wetenschappelijke inzichten en enthousiasme voor wetenschap naar een breder publiek), fondsenwerving, verantwoording en transparantie (voor doelgroepen inzichtelijk maken op welke wijze gelden besteed worden en met welk beoogd resultaat).

  6.6 Alle uiting die naar het brede publiek gaan over het Onderzoeksproject (bijvoorbeeld persberichten, nieuwsberichten, interviews en informatie op de website) dient te allen tijde overlegd en goedgekeurd worden door de Hartstichting.

  6.7 Tijdens alle voordrachten en/of interviews die over het Onderzoeksproject worden gehouden en in alle publicaties die over het Onderzoeksproject verschijnen, moet worden vermeld dat het Onderzoeksproject financieel gesteund is door de Hartstichting. De Hartstichting moet met naam en logo zichtbaar worden vermeld. Het digitale logo kan worden opgevraagd bij de Hartstichting via [email protected] In wetenschappelijke publicaties en posterpresentaties moet ook het projectnummer vermeld worden.

  6.8 Indien de Ontvanger besluit het Onderzoeksproject en/of een eventuele promotie voortvloeiend uit het Onderzoeksproject in de publiciteit te brengen, dient de Ontvanger hierover, zo vroeg mogelijk, van te voren contact op te nemen met de vaste contactpersoon van het Onderzoeksproject en uiterlijk drie dagen voor verzending moet het conceptpersbericht voor akkoord voorgelegd worden aan Team Onderzoek & Zorginnovatie van de Hartstichting. Dit geldt eveneens voor niet-wetenschappelijke publicaties. Indien er sprake is van een persbericht, moetin de lead vermeld worden dat het Onderzoeksproject financieel gesteund is door de Hartstichting.

  6.9 Indien de Hartstichting zelf besluit publiciteit te zoeken over het Onderzoeksproject en/of een eventuele promotie voortvloeiend uit het Onderzoeksproject, is de Ontvanger verplicht hieraan alle medewerking te verlenen. De Ontvanger staat ervoor in dat de Onderzoekers hieraan hun medewerking zullen verlenen.

 • 7. Open Access en Data Management

  7.1 Alle peer-reviewed wetenschappelijke publicaties die voortkomen uit het Onderzoeksproject dienen open access te worden gepubliceerd, bij voorkeur in een open access journal. Indien deze publicatie niet direct open acces gepubliceerd kan worden, dan dient deze uiterlijk 6 maanden na de datum van publicatie in het tijdschrift openbaar toegankelijk te zijn bijvoorbeeld door het te laten opnemen in een repository.

  7.2 De Hartstichting is niet verantwoordelijk voor de betaling van Article Processing Charges (of soortgelijke kosten) om wetenschappelijke artikelen te publiceren.

  7.3 De onderzoeksdata (met uitzondering van de onderdelen die vertrouwelijk zijn, bijvoorbeeld omdat deze mogelijk in aanmerking komen voor octrooibescherming) voortkomend uit het Onderzoeksproject dienen – waar mogelijk - beschikbaar te worden gesteld voor hergebruik, waarbij de FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable) principes worden gehanteerd.

 • 8. Intellectuele eigendomsrechten en licentie Overeenkomsten

  8.1 De Aanvrager is verplicht om de Hartstichting zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van al hetgeen voortvloeit uit het Onderzoeksproject, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot onderzoeksresultaten, vervaardigde documenten en materialen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, verpakkingen, presentaties, lesmaterialen, uitvindingen en andere know-how en informatie in welke vorm dan ook (“Onderzoeksresultaten”).

  8.2 De Ontvanger zal op verzoek van de Hartstichting aan haar kopieën verstrekken van de Onderzoeksresultaten. De Hartstichting is gerechtigd om de Onderzoeksresultaten onbeperkt te gebruiken en deze ter beschikking te stellen aan derden, voor doeleinden met een maatschappelijk en wetenschappelijk belang die behoren tot de aandachtsgebieden van de Hartstichting.

  8.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Onderzoeksresultaten, waaronder maar niet beperkt tot alle geregistreerde en niet geregistreerde intellectuele eigendomsrechten en aanvragen tot registratie daarvan, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, octrooirechten, rechten op uitvindingen, databankrechten, auteursrechten, modelrechten, domeinnamen en rechten op software (“Intellectuele Eigendomsrechten”) komen toe aan Ontvanger. Ontvanger verleent de Hartstichting hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, oneindig durende, onherroepelijke licentie om niet, met het recht om sublicenties te verstrekken aan derden, op de Intellectuele Eigendomsrechten, welke licentie de Hartstichting hierbij aanvaardt.

  8.4 Indien de Ontvanger (een deel van) de Onderzoeksresultaten en/of Intellectuele Eigendomsrechten overdraagt aan een derde, zal zij bedingen dat deze derde het gebruiksrecht genoemd in 8.2 en de licentie genoemd in 8.3 zal respecteren en zal zij het gebruikrecht en de licentie tezamen met de Onderzoeksresultaten en/of Intellectuele Eigendomsrechten overdragen aan deze derde en zal zij bedingen dat deze derde de verplichting op grond van dit artikel 8.4 door middel van een kettingbeding tevens zal opleggen aan opvolgende verkrijgers.

  8.5 Indien (een deel van) de Onderzoeksresultaten in aanmerking kom(t)en voor octrooibescherming, dient de Ontvanger de Hartstichting daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De Ontvanger en alle andere bij het Onderzoeksproject betrokken personen, bedrijven, instellingen dienen ervoor zorg te dragen dat geen van deze Onderzoeksresultaten openbaar gemaakt worden voordat een octrooiaanvraag is ingediend of vast is komen te staan dat noch de Ontvanger noch de andere betrokken personen, bedrijven en instellingen een octrooiaanvraag zal indienen.

  8.6 Indien de Ontvanger alleen of tezamen met derden een octrooiaanvraag heeft ingediend met betrekking tot (een deel van) de Onderzoeksresultaten, zal zij onverwijld aan de Hartstichting mededelen op wiens naam de octrooiaanvraag is ingediend en wat de datum en het volgnummer van de octrooiaanvraag zijn. De Ontvanger dient ervoor zorg te dragen dat, daar waar mogelijk, de Hartstichting in de te naamstelling van het octrooischrift wordt vermeld als financier.

  8.7 De Ontvanger erkent dat een deel van de Revenuen voortvloeiend uit het Onderzoeksproject ten goede zou moeten komen aan de Hartstichting. De Ontvanger zal jaarlijks 17% van de NettoRevenuen, betalen aan de Hartstichting. De Ontvanger zal de Hartstichting onverwijld informeren indien zij dergelijke Netto-Revenuen heeft gegenereerd en zal de relevante documentatie voor de onderbouwing van de hoogte van die bedragen, op eerste verzoek van de Hartstichting, overleggen.

  De Ontvanger is gehouden om haar administratie zodanig in te richten dat er eenduidig inzicht is in de Kosten en Revenuen. De Hartstichting is gerechtigd om op haar eigen kosten een audit te laten uitvoeren, door een door haar aan te wijzen externe accountant, om de juistheid en de volledigheid van de Revenuen, Kosten en opgegeven Netto-Revenuen te controleren. Indien uit een dergelijke audit blijkt dat de daadwerkelijk gerealiseerde Netto-Revenuen meer dan 3% hoger zijn dan de opgegeven Netto-Revenuen, dan zal de Ontvanger de kosten voor de audit vergoeden en zal zij het verschil tussen de daadwerkelijk gerealiseerde Netto-Revenuen en de opgegeven Netto-Revenuen alsnog betalen aan de Hartstichting.

 • 9. Vrijwaring

  De Ontvanger vrijwaart de Hartstichting en stelt de Hartstichting schadeloos ten aanzien van alle schade en kosten voortvloeiend uit of verband houdend met vorderingen en aanspraken van derden uit het Onderzoeksproject, waaronder mede begrepen vorderingen wegens inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van derden of vorderingen wegens productaansprakelijkheid, tenzij de vorderingen en aanspraken zijn te wijten aan gebruik van de Onderzoeksresultaten door de Hartstichting in strijd met de Overeenkomst.

 • 10. Overige bepalingen

  10.1 De Ontvanger en alle andere bij het gefinancierde Onderzoeksproject betrokken (rechts)personen zijn verplicht op verzoek aan de Hartstichting en/of door de Hartstichting aan te wijzen derde(n) alle redelijkerwijs beschikbare gegevens en informatie te verschaffen, bijvoorbeeld door het overleggen van een accountantsverslag.

  10.2 De Hartstichting is te allen tijde bevoegd nadere eisen en/of voorwaarden aan de verlening van Financiering voor het Onderzoeksproject te verbinden.

  10.3 De Ontvanger en andere ondertekenaars van de Overeenkomst staan ervoor in dat ook andere bij het Onderzoeksproject betrokken (rechts)personen de door de Hartstichting aan de verlening van de Financiering verbonden verplichtingen zullen naleven en dragen er zorg voor dat deze verplichtingen ook bindend aan alle aan het Onderzoeksproject deelnemende (rechts)personen worden opgelegd. Schending van één van deze verplichtingen door één of meer van de deelnemende (rechts)personen, wordt beschouwd als een schending door de Ontvanger.

  10.4 Het Onderzoeksproject dient te allen tijde te worden uitgevoerd zonder enige inmenging van de tabaksindustrie in welke vorm dan ook. Tevens zullen de Instellingen zich onthouden van de uitvoering van andere onderzoeksprojecten waarbij enige (financiële) relatie met de tabaksindustrie aan de orde is.

  10.5 De Hartstichting heeft het recht de betaling van de Financiering op te schorten of vroegtijdig te beëindigen en/of een financiële sanctie op te leggen en/of betalingen die al zijn gedaan terug te vorderen, indien volgens het gemotiveerde oordeel van de Hartstichting:

  a) het Onderzoeksproject niet uiterlijk binnen negen maanden na de datum van de voorlopige toewijzing is gestart;

  b) de wijze van uitvoering van het Onderzoeksproject niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen;

  c) het Onderzoeksproject niet volgens de goedgekeurde aanvraag wordt uitgevoerd;

  d) de tussen- of eindrapportage niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen;

  e) het eindresultaat van het Onderzoeksproject onvoldoende is;

  f) het Onderzoeksproject wordt beëindigd voor de einddatum van de subsidie genoemd in de Overeenkomst;

  g) niet wordt voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst tot verlening van een Financiering, zoals vastgelegd in de Overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde Voorwaarden.

  10.6 In alle correspondentie met de Hartstichting moet het projectnummer worden vermeld. Correspondentie die hier niet aan voldoet, neemt de Hartstichting niet in behandeling.

  10.7 Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

Bekijk welke voorwaarden voor jou gelden

De voorwaarden voor financiering worden vastgesteld en gecommuniceerd op het moment van toekenning. Omdat de Hartstichting de financieringsvoorwaarden geregeld aanpast kan het zijn dat de huidige voorwaarden afwijken van de voorwaarden van lopende projecten. Voor elk project gelden de financieringsvoorwaarden zoals op het moment van het tekenen van de financieringsovereenkomst.