Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Met de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek willen de Hartstichting en ZonMw stimuleren dat eerste-, tweede- en derdelijns zorgverleners de zorg rondom atriumfibrilleren en hartfalen in de regio meer integraal gaan aanbieden. Het doel: kwalitatief betere zorg die ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar is.

Belangrijke thema’s

Atriumfibrilleren en hartfalen zijn twee van de grote cardiovasculaire uitdagingen van deze tijd. Een betere behandeling van deze aandoeningen is daarom ook als prioriteit benoemd op de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is hiervoor erg belangrijk. Daarnaast draagt het bij aan thema 1 van de onderzoeksagenda: Eerder herkennen van hart- en vaatziekten.

De ondersteuningsvormen

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek bestaat uit twee vormen van ondersteuning: de Landelijke Impuls Hartzorg en de Regio-Impuls Hartzorg.

Landelijke Impuls Hartzorg

De Landelijke Impuls Hartzorg, gefaciliteerd vanuit de Hartstichting, heeft tot doel een duurzame landelijke ondersteuningsstructuur op te zetten die regio’s stimuleert en begeleidt bij het implementeren van de regionale transmurale afspraken op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen. De Hartstichting en ZonMw hebben de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) uitgenodigd om samen met alle betrokken zorgprofessionals, patiënten en andere relevante partijen een voorstel voor deze ondersteuningsstructuur uit te werken en in te dienen. Hierbij kunnen zij voortbouwen op NVVC Connect. De aanvraag is in november 2022 gehonoreerd en start begin 2023.
Connect is een regionaal netwerkprogramma geïnitieerd door de NVVC dat zich al geruime tijd met succes inzet om regio’s te enthousiasmeren samenwerkingsafspraken te maken en uit te voeren voor netwerkzorg, onder andere voor de aandoeningen atriumfibrilleren en hartfalen.

Draag bij aan de landelijke impuls

Samenwerking is essentieel voor een succesvolle landelijke impuls hartzorg. Wilt u bijdragen aan het consortium? Neem dan contact op met NVVC Connect. Mail programmamanager Cathelijn de Vries op [email protected] of mail projectleider Anja de Bruin op [email protected].

Regio-Impuls Hartzorg

De Regio-Impuls Hartzorg is een subsidie uitgezet vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Het heeft als doel regionale samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC-Connect te ondersteunen bij het implementeren van de regionale transmurale afspraken. Deze moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen of atriumfibrilleren.
In de eerste ronde Regio-Impuls Hartzorg zijn tien Regio’s gehonoreerd. Deze zijn per september 2022 gestart.

Medio december 2022 stelt ZonMw de tweede ronde open voor aanvragen. Voor deze subsidieronde is een bedrag van €900.000,- gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan er maximaal €75.000,- aangevraagd worden. De subsidieoproep wordt naar verwachting opengesteld op 19 december 2022. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is nog niet bekend.

Over de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische Samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is hartfalen en boezemfibrilleren eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP-beweging. In de DCVA hebben negentien onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.