Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De inzet is dat mensen steeds meer thuis zelf kunnen doen met goede begeleiding vanuit de huisarts en, indien noodzakelijk, de cardioloog. Welke afspraken zijn daarvoor nodig tussen alle betrokkenen? Oftewel, welke Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) zijn er nodig en hoe kunnen we die implementeren?

Samenwerking ZonMw en Hartstichting

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA hebben 24 onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om het vinden van oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Het doel van de samenwerking tussen ZonMw en de Hartstichting is hartfalen en boezemfibrilleren eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen beide organisaties door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het ZonMw-programma JZOJP.

Regionale en landelijke impuls hartzorg

In eerdere subsidierondes van deze samenwerking zijn in de eerste ronde 10 projecten en in de tweede ronde 7 projecten gehonoreerd. In deze projecten worden gedurende twee jaar de RTA’s geactualiseerd en geïmplementeerd. Er komen betere afspraken tussen eerstelijns- en tweedelijns zorg – tussen huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen en revalidatieprofessionals – rondom het inrichten van de zorg voor mensen met hartklachten. Sommige projecten richten zich op hartfalen, sommigen op boezemfibrilleren en sommige richten zich op beide aandoeningen.

Naast het verstrekken van deze regionale subsidies is er, in het kader van de samenwerking tussen ZonMw en de Hartstichting, ook een subsidie verleend aan de landelijke ondersteuningsstructuur van de Landelijke Impuls Hartzorg. NVVC Connect zorgt, samen met de consortiumpartners InEEN, NHR (Nederlandse Hart Registratie), Harteraad en DCVA (Dutch CardioVascular Alliance), in deze landelijke structuur voor de begeleiding van de regionale projecten.

Nieuwe fase kennisontwikkeling

De kennisontwikkeling van deze samenwerking is dit jaar een nieuwe fase in gegaan. Het plan is om in vier tot vijf regio’s een Social Return On Investment (SROI) uit te voeren en te starten met een actie-lerende evaluatie. Centraal in deze fase staat het ophalen en delen van kennis en het implementeren van verbeteringen en innovaties. Dit is niet alleen voorzien voor de gesubsidieerde projecten, maar ook breder. De resultaten uit deze kennisontwikkeling delen we ook met regio’s die geen subsidie hebben ontvangen.

  • De SROI: economische en maatschappelijke impact in kaart brengen

    De SROI wordt uitgevoerd door Vita Valley uit Ede. Het doel hiervan is om in kaart te brengen wat de meerwaarde is van de transmurale samenwerking: de samenwerking waarbij de zorg in de thuissituatie zo goed mogelijk afgestemd wordt op de zorg van de huisarts en de specialisten.

    De opdracht bestaat uit een verkenning en het uitvoeren van vier of vijf SROI-studies. De uitvoering start als er genoeg draagvlak en commitment is en als er voldoende gegevens beschikbaar zijn om de SROI’s uit te voeren. In overleg met NVVC Connect voert Vita Valley de SROI dan uit in regio’s die zich richten op hartfalen, boezemfibrilleren of op beide ziektebeelden. De uitvoering gebeurt in samenwerking met betrokkenen zoals patiënten, naasten, zorgprofessionals, zorgbestuurders en beroepsverenigingen. De verschillende rollen en belangen van iedereen worden in kaart gebracht. Vervolgens worden de investeringen en opbrengsten van de regio’s inzichtelijk gemaakt. We zetten de SROI-methode niet alleen in om de economische impact, maar ook de maatschappelijke impact te kunnen berekenen.

    Een belangrijk onderdeel van de opdracht zijn de overkoepelende resultaten. Daarin is expliciet aandacht voor de toepasbaarheid in andere regio’s, oftewel schaalbaarheid, en de borging. De resultaten worden samengevat in de vorm van een praatplaat, waarop alle aspecten van de meerwaarde van transmurale samenwerking staan weergegeven.

  • De actie-lerende evaluatie: evalueren, leren en verbeteren

    De actie-lerende evaluatie zal uitgevoerd worden door Significant uit Utrecht. De Hartstichting en ZonMw willen, samen met alle betrokkenen, de meerwaarde van een landelijke ondersteuningsstructuur voor de regio’s evalueren. Wat betekent dezestructuur van de Landelijke Impuls Hartzorg voor de projecten die in 2022 en 2023 subsidie kregen voor het verbeteren van regionale afspraken met betrekking tot de organisatie van de hartzorg? En welke adviezen komen hier mogelijk uit voort voor het opzetten van vergelijkbare ondersteuningsstructuren voor andere programma’s?

Inzet kennis voor hartzorg

Zowel de resultaten van de SROI’s, waarin we kijken naar de meerwaarde van de transmurale samenwerking, als de resultaten van de actie-lerende evaluatie, waarbij we de werking van de landelijke ondersteuningsstructuur evalueren, dragen bij aan kennisontwikkeling om de hartzorg te verbeteren.

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Nieuwsbrief