Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Deze impuls is opengesteld in het kader van de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Het doel is om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder te herkennen en optimaal te behandelen.

Atriumfibrilleren en hartfalen zijn twee van de grote cardiovasculaire uitdagingen van deze tijd. Met de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek willen de Hartstichting en ZonMw stimuleren dat eerste-, tweede- en derdelijns zorgverleners de zorg rondom atriumfibrilleren en hartfalen in de regio meer integraal gaan aanbieden. Het doel: kwalitatief betere zorg die ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar is.

Regio-impuls Hartzorg 

De Regio-impuls Hartzorg is een onderdeel van de samenwerking tussen de Hartstichting en ZonMw getiteld: Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Dit is onderdeel van het bredere ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het doel van de financiering is het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met atriumfibrilleren of hartfalen. Samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect, de zogenaamde Connect Regio’s, kunnen subsidie aanvragen voor: 

  • Het doorontwikkelen en implementeren van de Regionale Transmurale Afspraken (RTA) die moeten leiden tot het vroegtijdig herkennen en het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met  atriumfibrilleren of hartfalen.  

  • Het inrichten en verbeteren van integrale en transmurale cardiologische zorg. Om dit te bereiken is er samenwerking met professionals uit de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Daarnaast wordt toegewerkt naar samenwerking met een financier van zorg en partijen uit het sociaal domein of paramedici.

Ondersteuning door NVVC Connect

Vanuit de onlangs opgezette Landelijke Impuls Hartzorg gaat NVVC Connect de samenwerkingsverbanden in de regio begeleiden en kennisdeling tussen de regio’s stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het delen van geslaagde praktijkvoorbeelden, het krijgen van een beter beeld van de kosteneffectiviteit en ondersteuning bij het monitoren van de transmurale afspraken. Ook kunnen zij inhoudelijke ondersteuning bieden aan samenwerkingsverbanden die een aanvraag willen indienen voor de Regio-impuls Hartzorg.

Tweede ronde

Voor deze ronde van de Regio-impuls Hartzorg is een bedrag van €900.000,- gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan er maximaal €75.000,- aangevraagd worden. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 9 maart 2023, 14.00 uur.

Interesse?

Bekijk de volledige oproep op de website van ZonMw en doe een aanvraag voor 9 maart 2023 14:00.

Over de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek 

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische Samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is atriumfibrilleren en hartfalen eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP-beweging. In de DCVA hebben 22 onderzoeks-en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.