Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Het is van het grootste belang dat onderzoek waarin de Hartstichting investeert een duidelijke maatschappelijke impact heeft, die we aan de Nederlandse samenleving kunnen laten zien. Op deze pagina leggen we je uit wat maatschappelijke impact volgens ons is, waarom we dit onderwerp zo belangrijk vinden en hoe we dit graag terugzien in jouw onderzoeksvoorstel.

 • Wat is maatschappelijke impact?

  Maatschappelijke impact zien wij als een economische, culturele of sociale verandering die ontstaat door bestaande kennis beter in de praktijk te brengen én door nieuwe kennis te ontwikkelen en toe te passen. Kennis die bijvoorbeeld leidt tot betere zorg voor bepaalde doelgroepen door een aanpassing in de richtlijnen, efficiëntere zorg door een technologische ontwikkeling en verbetering van scholing voor zorgprofessionals. Maatschappelijke impact bereik je als je onderzoeksresultaten worden gebruikt in de zorg, beleid, onderwijs of vervolgonderzoek dat kan leiden tot een maatschappelijke verandering. Wetenschappelijke impact is en blijft belangrijk. Dan gaat het om de relevantie van onderzoeksresultaten voor het onderzoeksveld en de bredere wetenschappelijke gemeenschap. De Hartstichting stimuleert ook toepassing van onderzoek in de praktijk, oftewel: maatschappelijke impact.

 • Waarom vindt de Hartstichting maatschappelijke impact belangrijk?

  Om de missie van de Hartstichting – iedereen een gezond hart, voor nu én later – te realiseren is baanbrekend en relevant wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. De resultaten van dit onderzoek willen we optimaal gebruiken om de hartgezondheid van Nederland te verbeteren. In 2020 stond Nederland binnen alle wetenschapsgebieden in de top 5 van referentielanden met de hoogste citatie-impactscore, maar de toepassing van die resultaten in de praktijk blijft achter.

 • Welke rol speelt de Hartstichting hierin?

  De Hartstichting wil zich  inzetten voor de toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk. Zowel voor hart- en vaatpatiënten als om nieuwe hart- en vaatziekten te voorkomen. Dit doen wij onder andere door het opvragen van een impactplan bij het indienen van een aanvraag, het aanbieden van een innovatieloket en het faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en andere belangrijke stakeholders. Het bevorderen van innovatie en oplossingen sneller naar de patiënt brengen zijn onderdeel van ons onderzoeksbeleid.

Innovatie, valorisatie en implementatie

Er zijn verschillende manieren om te zorgen dat je onderzoek maatschappelijke impact heeft. De belangrijkste zijn: innovatie door valorisatie en implementatie. We leggen kort uit wat we met deze woorden bedoelen.

 • Innovatie: vernieuwing; nieuw of aangepast product, dienst of oplossing.
 • Innovatieproces: proces van een eerste idee tot een innovatie. 
 • Valorisatieeen innovatie op de markt te brengen die toegankelijk is voor patiënten.
 • Implementatie: het introduceren van een innovatie in de praktijk. 

Valorisatie en implementatie zijn nauw met elkaar verbonden. Een succes van een innovatie is afhankelijk van zowel de ontwikkeling van een product, dienst of oplossing als de manier waarop het geïmplementeerd wordt in bijvoorbeeld de zorg, beleid of onderwijs.

Impactplan

De Hartstichting vraagt onderzoekers bij het indienen van een aanvraag na te denken over hoe resultaten uiteindelijk in de klinische praktijk gebruikt kunnen worden. Een onderzoeksvoorstel dat zou kunnen leiden tot een concrete innovatie, is daarom niet compleet zonder een impactplan. Een impactplan helpt je ook richting te geven aan je onderzoekstraject, bijvoorbeeld door voldoende tijd te reserveren voor dit onderwerp of door het te bespreken met je onderzoeksteam. De Hartstichting heeft als doel om bij nieuwe calls het impactplan te implementeren.

 • Bij het opstellen van een impactplan zijn deze aspecten van belang

  • Denk bij het opstellen van een onderzoeksvoorstel al na over het maatschappelijk probleem waar je vanuit onderzoek aan wil bijdragen. Wat is de beoogde maatschappelijke verandering?
  • Welke stappen naast het onderzoek zijn nodig om die verandering te bereiken? 
  • Welke stakeholders zijn relevant en welke rol hebben zij in de toepassing van de onderzoeksresultaten in de praktijk? Stakeholders zijn personen en partijen die betrokken zijn bij een onderzoek. Zij hebben invloed en nuttige contacten die jou kunnen helpen met het bereiken van impact. Zoals patiënten en hun naasten, artsen en andere zorgverleners, bedrijven, zorgverzekeraars, ziekenhuisapothekers, financiers van het huidige onderzoek, en van vervolgonderzoek en andere onderzoekers.
  • Wat is er qua tijd en financiering nodig om die stappen te kunnen zetten?
  • Wat zijn mogelijke knelpunten?
  • Welke stappen zou je nu kunnen zetten om het doel sneller te bereiken en om de impact van je onderzoek te vergroten?
  • Hoe hou je rekening met intellectueel eigendom?
  • Hoe organiseer je de interactie, kennisuitwisseling en samenwerking gedurende het onderzoek met de stakeholders? En eventueel ook als je onderzoek is afgerond? Je kan mensen betrokken houden tijdens en na het onderzoek door de contacten te onderhouden, juist ook tussentijdse resultaten te delen en ervoor te zorgen dat zij ook voordeel kunnen halen uit jullie samenwerking.
 • Vier algemene en praktische tips

  • Om tijdens het onderzoek gericht te werken aan maatschappelijke impact is het nodig dat onderzoekers interactie of samenwerking aangaan met partijen die kunnen zorgen voor het gebruik en de toepassing van de resultaten van onderzoek. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de onderzoekers zelf, maar ook van financiers en de organisaties waarbinnen zij werken. Het vraagt inzet van velen en intensieve samenwerking tussen de verschillende stakeholders. 
  • Stel bij het opstellen van een consortium een impactcoördinator aan. Een impactcoördinator is verantwoordelijk voor de begeleiding van het consortium in de weg naar impact en de implementatie van het impactplan. De impactcoördinator kan begeleid worden door de Impact Officers van de DCVA. 
  • Indien mogelijk: betrek de Technology Transfer Office (TTO) van de universiteit of het universitair medisch centrum zo vroeg mogelijk in het proces. Dit kan zelfs al tijdens de aanvraag.
  • Het innovatieloket van de Hartstichting kan je ook helpen om je idee verder te brengen.

Voor advies en vragen over impact kun je altijd contact opnemen met de Hartstichting via [email protected].