Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Dutch Cardiovascular Alliance

Dutch CardioVascular Alliance

Dutch CardioVascular Alliance

Mede op initiatief van de Hartstichting is in 2018 de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) opgericht. Met hulp van de DCVA vertalen we onderzoeksresultaten zo snel mogelijk in een verbetering van het dagelijks leven van patiënten. 

Het doel van de DCVA is de ziektelast als gevolg van hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart te verminderen. Met ziektelast bedoelen we: minder mensen die chronische ziek worden en minder vroegtijdig overlijden. De samenwerking tussen de op dit moment twaalf partners (onder meer: onderzoeksfinanciers, medische en technische onderzoekers, gebruikers en patiënten) moet ertoe leiden dat wetenschappelijke resultaten sneller hun weg vinden naar patiënt en de zorgpraktijk helpen verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van de DCVA. Dit onderzoek wordt gedaan binnen landelijke onderzoeksgroepen, waarin meerdere universiteiten en ziekenhuizen samenwerken. Deze consortia en krijgen van de DCVA-partners ondersteuning bij het valoriseren en implementeren van nieuw opgedane kennis. Dit zorgt ervoor dat oplossingen eerder bij de patiënt komen en de zorg verbetert.

Voordelen voor alle deelnemers

Samenwerking binnen de DCVA biedt zowel de deelnemende organisaties als individuele onderzoekers en zorgprofessionals diverse voordelen. Je maakt deel uit van een excellent netwerk, dat voorop loopt in het onderzoek naar hart- en vaatziekten. Door de multidisciplinaire opzet draag je bij aan academische en technische ontwikkelingen die de zorg daadwerkelijk verbeteren. Binnen de DCVA is tevens aandacht voor talentontwikkeling, zodat er ook in de toekomst toponderzoekers, zorgprofessionals én cardiovasculair onderlegde bestuurders zijn. Ook werken we samen aan verbetering van de  infrastructuur rondom onderzoek in Nederland. De partners bouwen bijvoorbeeld aan een sterk datanetwerk, dat het delen en hergebruik van data voor vervolgonderzoek mogelijk maakt. 

> Lees meer op DCVAlliance.nl

Uitbreiding succesvolle samenwerking CVON

Dat samenwerken veel oplevert, bewezen hart- en vaatonderzoekers al in de voorloper van de DCVA, het onderzoeksprogramma CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON) dat in 2011 van start is gegaan en waarbinnen verschillende thematische consortia tot stand zijn gekomen. CVON-consortia bestaan nog, maar worden stap voor stap opgenomen in de DCVA.
De vier partijen van die samenwerking waren: Hartstichting, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en ZonMw.

Samenwerkende partners DCVA

Om de kans op daadwerkelijke toepassing van onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk te vergroten sloten zich nog eens acht organisaties aan bij deze samenwerking. Dat brengt het totale aantal op twaalf:

 • Hartstichting;
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW);
 • ZonMw;
 • Netherlands Heart Institute (NL-HI);
 • Health~Holland;
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (NWO TTW);
 • Patiëntenorganisatie Harteraad;
 • Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN);
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC);
 • Nederlandse Hartregistratie (NHR);
 • de samenwerkende vier technische universiteiten (4TU).