Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Valorisatie: van kennis naar product

Valorisatie: van kennis naar product

Vooraf nadenken hoe nieuwe kennis in praktijk kan worden toegepast, vergroot de kans dat onderzoeksresultaten leiden tot nieuwe technologieën en medicijnen. Een van de manieren om zulke oplossingen daadwerkelijk bij patiënten te krijgen, wordt valorisatie genoemd.

De Hartstichting werkt aan nieuwe oplossingen voor hart- en vaatziekten. Die op de markt brengen en zo toegankelijk maken voor patiënten, is daarbij cruciaal. Soms kan een onderzoeksresultaat direct worden toegepast in de praktijk, maar vaak is er nog een uitgebreid proces nodig om resultaten door te ontwikkelen in een medicijn of medisch hulpmiddel. Cruciaal is daarbij dat onderzoekers al vroeg beginnen met gebruikers samen te werken en regelmatig te bespreken wat nieuwe kennis nodig heeft om verder gebracht te worden. Daarmee vergroot je je kennis en expertise én de kans dat een oplossing daadwerkelijk toegepast gaat worden in de praktijk. Eén van de wegen is valorisatie: kennis toegankelijk maken voor patiënten via de markt.

Hoe de Hartstichting onderzoekers ondersteunt bij valorisatie

Valorisatie doe je niet alleen. De Hartstichting stimuleert valorisatie in intensieve samenwerking met de DCVA, een alliantie met andere financiers, universiteiten, zorgorganisaties en patiënten. Samen ondersteunen we onderzoekers op verschillende manieren:

  • bewustwording creëren van het belang van valorisatie bij onderzoekers
  • bieden van advies en ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opzetten van een bedrijf
  • onderzoekers in contact brengen met de juiste gesprekspartners
  • financieren van veelbelovende vervolgtrajecten

Ook vindt de Hartstichting het belangrijk dat onderzoekers tijdig nadenken over intellectueel eigendom. Dit is niet alleen van belang voor onderzoekers, maar ook voor de uiteindelijke gebruikers van de oplossingen, de patiënten zelf. 

> Lees meer over intellectueel eigendom

Wat de Hartstichting van onderzoekers vraagt

De Hartstichting vraagt onderzoekers bij het indienen van een aanvraag na te denken over hoe onderzoeksresultaten uiteindelijk in de klinische praktijk gebruikt kunnen worden. Een onderzoeksvoorstel dat zou kunnen leiden tot een concrete innovatie, is daarom niet compleet zonder een valorisatie- en een implementatieplan.

In het onderzoeksvoorstel dienen vragen te worden beantwoord als:

  • Welke stappen zijn nodig voor het verder ontwikkelen van onderzoeksresultaten?
  • Welke kennis of expertise of andere hulp is daarvoor nodig?
  • Hoe zijn deze stappen te financieren?

We vinden het daarnaast belangrijk dat onderzoekers hebben nagedacht over hoe hun onderzoek klinisch relevant is en bijdraagt aan de wensen van de eindgebruikers. Het in een vroege fase betrekken van deze stakeholders, zoals patiënten, zorgprofessionals, bedrijven en verzekeraars, draagt daaraan bij.

> Lees meer over valorisatie op de website van DCVAlliance.nl

Lees meer

Implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk

Implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk

Gebruikersparticipatie zorgt voor goed onderzoek

Gebruikersparticipatie zorgt voor goed onderzoek